ZASADY REKRUTACJI DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA W SZAFLARACH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Rekrutacja do publicznych przedszkoli w roku szkolnym 2022/2023 zostanie przeprowadzona zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. 2019 poz. 1737).

1. Składanie wniosków na rok szkolny 2022/2023 na wolne miejsca w przedszkolu rozpocznie się 7 marca 2022 r. a zakończy 18 marca 2022 r. o godz. 15:00.Wniosek jest dostępny w przedszkolu lub na stronie przedszkola www.przedszkolewszaflarach.pl w zakładce „rekrutacja”. Do wniosku należy dołączyć( jeżeli na wniosku zostanie zaznaczone „tak”):

  • Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka, rodziców, bądź rodzeństwa ( w przypadku posiadania) lub
  • Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu w przypadku rodziców samotnie wychowujących dziecko lub
  • Zaświadczenie o zatrudnieniu lub wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w przypadku posiadania własnej firmy) lub zaświadczenie z KRUS.

2.Postępowanie rekrutacyjne obejmuje kandydatów w wieku 3-6 lat (roczniki: 2016-2019) zamieszkałych na terenie Gminy Szaflary, nie uczęszczających jeszcze do przedszkola lub zmieniających przedszkole.

4. Postępowanie rekrutacyjne jest przeprowadzane zgodnie Regulaminem Rekrutacji Dzieci do Gminnego Przedszkola w Szaflarach–dostępny na stronie www.przedszkolewszaflarach.pl

5. Dzieci z rocznika 2020 nie będą uczestniczyły w postępowaniu rekrutacyjnym. Rodzice tych dzieci (po ukończeniu przez nie 2,5 r.ż.) mogą starać się o przyjęcie do przedszkola od 1 września 2022r., jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami.

6. Rodzice dzieci zamieszkałych poza terenem Gminy Szaflary mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym, jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami i wszystkie dzieci z Gminy Szaflary będą mieć zapewnione miejsce.

WNIOSKI NALEŻY WRZUCAĆ DO SKRZYNKI UMIESZCZONEJ PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM DO PRZEDSZKOLA.

Bardzo prosimy, aby wnioski były podpisane, kompletne, ze wszystkimi wymaganymi dokumentami. W przypadku braku wymaganych dokumentów potwierdzających dane kryterium, niebędzie ono brane pod uwagę w czasie rekrutacji.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

WNIOSEK

REGULAMIN REKRUTACJI

TERMINY POSTĘPOWANIA