ZAPISY DO PRZEDSZKOLA 2019/2020

 

ZASADY REKRUTACJI DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA W SZAFLARACH

 

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Rekrutacja do publicznych przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020 zostanie przeprowadzona zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2018 poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. 2017 poz. 610).

 

1.SKŁADANIE WNIOSKÓW NA ROK SZKOLNY 2019/2020 NA WOLNE MIEJSCA W PRZEDSZKOLU ROZPOCZNIE SIĘ 4 MARCA 2019 R. A ZAKOŃCZY15 MARCA 2019 R. O GODZ. 15:00. WNIOSEK JEST DOSTĘPNY W PRZEDSZKOLU LUB NA STRONIE PRZEDSZKOLA www.przedszkolewszaflarach.pl W ZAKŁADCE „REKRUTACJA”. Do wniosku należy dołączyć:

 

  • Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka, rodziców, bądź rodzeństwa ( w przypadku posiadania) lub
  • Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu w przypadku rodziców samotnie wychowujących dziecko lub
  • Zaświadczenie o zatrudnieniu lub wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w przypadku posiadania własnej firmy) lub zaświadczenie z KRUS.

 

2.Postępowanie rekrutacyjne obejmuje kandydatów w wieku 3-6 lat (roczniki: 2013-2016) zamieszkałych na terenie Gminy Szaflary, nie uczęszczających jeszcze do przedszkola lub zmieniających przedszkole.

 

3.DZIECI KONTYNUUJĄCE EDUKACJĘ PRZEDSZKOLNĄ W PRZEDSZKOLU NIE BIORĄ UDZIAŁU W REKRUTACJI. RODZICE TYCH DZIECI SĄ ZOBOWIĄZANI DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA   PRZEDSZKOLNEGO W TERMINIE DO 18 LUTEGO 2019R – DOSTEPNE U WYCHOWAWCY GRUPY LUB NA STRONIE PRZEDSZKOLA W ZAKŁADCE „REKRUTACJA”.

 

4. Postępowanie rekrutacyjne jest przeprowadzane zgodnie Regulaminem Rekrutacji Dzieci do Gminnego Przedszkola w Szaflarach – dostępny na stronie www.przedszkolewszaflarach.pl, na stronie Gminy w zakładce „Edukacja” lub w przedszkolu.

 

5. Dzieci z rocznika 2017 nie będą uczestniczyły w postępowaniu rekrutacyjnym. Rodzice tych dzieci (po ukończeniu przez nie 2,5 r.ż.) mogą starać się o przyjęcie do przedszkola od 1 września 2019r., jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami.

 

6. Rodzice dzieci zamieszkałych poza terenem Gminy Szaflary mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym, jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami i wszystkie dzieci z Gminy Szaflary będą mieć zapewnione miejsce.

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW ORAZ TERMINY POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO W GMINNYM PRZEDSZKOLU  W SZAFLARACH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

L.p.

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie „Deklaracji o kontynuowanie wychowania przedszkolnego” przez rodziców dzieci pozostających w przedszkolu

Do 18.02.2019r.

 

2.

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola przez rodziców wraz z oświadczeniem

04 – 15.03.2019r.do godz.15:00

08 – 11.04.2019r.do godz.15:00

3.

Trwanie prac komisji rekrutacyjnej

18 – 20.03.2019r do godz.15:00

12 – 16.04.2019r. do godz.15:00

4.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

22.03.2019r. do godz. 15:00

24.04.2019r. do godz. 15:00

5.

Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

25 – 26.03.2019r. do godz. 15:00

25 – 29.04.2019r. do godz. 15:00

6.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

27.03.2019r. do godz. 15:00

30.04.2019r. do godz. 15:00

 

Załączniki do pobrania 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA W SZAFLARACH

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO