ZASADY REKRUTACJI DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA W SZAFLARACH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Rekrutacja do publicznych przedszkoli w roku szkolnym 2021/2022 zostanie przeprowadzona zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. 2019 poz. 1737).

1.SKŁADANIE WNIOSKÓW NA ROK SZKOLNY 2021/2022 NA WOLNE MIEJSCA W PRZEDSZKOLU ROZPOCZNIE SIĘ 1 MARCA 2021 R. A ZAKOŃCZY 12 MARCA 2021 R. O GODZ. 15:00. WNIOSEK JEST DOSTĘPNY W PRZEDSZKOLU LUB NA STRONIE PRZEDSZKOLA www.przedszkolewszaflarach.pl W ZAKŁADCE „REKRUTACJA”. Do wniosku należy dołączyć:

  • Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka, rodziców, bądź rodzeństwa ( w przypadku posiadania) lub
  • Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu w przypadku rodziców samotnie wychowujących dziecko lub
  • Zaświadczenie o zatrudnieniu lub wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w przypadku posiadania własnej firmy) lub zaświadczenie z KRUS.

2.Postępowanie rekrutacyjne obejmuje kandydatów w wieku 3-6 lat (roczniki: 2015-2018) zamieszkałych na terenie Gminy Szaflary, nie uczęszczających jeszcze do przedszkola lub zmieniających przedszkole.

3.DZIECI KONTYNUUJĄCE EDUKACJĘ PRZEDSZKOLNĄ W PRZEDSZKOLU NIE BIORĄ UDZIAŁU W REKRUTACJI. RODZICE TYCH DZIECI SĄ ZOBOWIĄZANI DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA   PRZEDSZKOLNEGO W TERMINIE OD 15 DO 19 LUTEGO 2021R – DOSTEPNE PRZY WEJŚCIU DO PRZEDSZKOLA LUB NA STRONIE PRZEDSZKOLA              W ZAKŁADCE „REKRUTACJA”. WYPEŁNIONY DRUK NALEŻY WRZUCIĆ DO SKRZYNKI PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM.

4. Postępowanie rekrutacyjne jest przeprowadzane zgodnie Regulaminem Rekrutacji Dzieci do Gminnego Przedszkola w Szaflarach–dostępny na stronie www.przedszkolewszaflarach.pl, na stronie Gminy w zakładce „Edukacja” lub w przedszkolu.

5. Dzieci z rocznika 2019 nie będą uczestniczyły w postępowaniu rekrutacyjnym. Rodzice tych dzieci (po ukończeniu przez nie 2,5 r.ż.) mogą starać się o przyjęcie do przedszkola od 1 września 2021r., jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami.

6. Rodzice dzieci zamieszkałych poza terenem Gminy Szaflary mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym, jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami i wszystkie dzieci z Gminy Szaflary będą mieć zapewnione miejsce.

WNIOSKI NALEŻY WRZUCAĆ DO SKRZYNKI UMIESZCZONEJ PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM DO PRZEDSZKOLA.

BARDZO PROSIMY, ABY WNIOSKI BYŁY PODPISANE, KOMPLETNE, ZE WSZYSTKIMI WYMAGANYMI DOKUMENTAMI. W PRZYPADKU BRAKU WYMAGANYCH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH DANE KRYTERIUM, NIE BĘDZIE ONO BRANE POD UWAGĘ W CZASIE REKRUTACJI. 

Załączniki do pobrania 

WNIOSEK O PRZYJECIE DO PRZEDSZKOLA

TERMINY REKRUTACJI

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU 

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA W SZAFLARACH