I. Priorytety i cele przedszkola na rok szkolny 2018/2019:

1.REALIZACJA ZADAŃ KSZTAŁTUJĄCYCH WYCHOWANIE DO WARTOŚCI - POSTAWY PATRIOTYCZNE - REALIZACJA INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ – „PRZEDSZKOLAK POZNAJE TRADYCJE I OBYCZAJE”.

2.DIAGNOZOWANIE POTRZEB ROZWOJOWYCH DZIECI.

WSPÓŁPRACUJEMY ZE ŚRODOWISKIEM  LOKALNYM:

 • ZSPiG w Szaflarach
 • Biblioteką przy ZSPiG w Szaflarach
 • Przedszkolem Nr 4 oraz nr 2 w Nowym Targu
 • Przedszkolem Zgromadzenia Służebnic Matki Dobrego Pasterza w Szaflarach
 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
 • GOPS
 • Policją
 • Ochotniczą Strażą Pożarną w Szaflarach
 • Nadleśnictwem w Nowym Targu

 

Statut Gminnego Przedszkola w Szaflarach 

STATUT

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/356/1

NOWA PODSTWA PROGRAMOWA

 

 Tradycją placówki jest organizowanie uroczystości i imprez, w których czynny udział biorą rodzice. Pozwala to dzieciom poznać historię i obyczaje związane z różnymi świętami, wyzwala pozytywne emocje, chęć zaprezentowania bliskim swoich osiągnięć.

 

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI W GMINNYM PRZEDSZKOLU W SZAFLARACH  NA ROK SZKOLNY 2018/2019


asdad
Inne imprezy organizowane w przedszkolu z udziałem dzieci:

 • Organizacja urodzin dzieci – cały rok

 • Spektakle teatralne na terenie przedszkola – terminy do uzgodnienia z grupami teatralnymi

 • Wycieczki  i spacery związane z realizacją planowanej tematyki kompleksowej organizowane wg miesięcznych planów pracy (do środowisk przyrodniczych, instytucji użyteczności publicznej - poznawanie dalszego otoczenia (szkoła podstawowa, biblioteka, urzędy i zakłady użyteczności publicznej, las, łąka, ogródki działkowe, muzea, sklepy, poczta, boisko, itp.).

 • Wycieczki autokarowe.

 • Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów.

 • Konkursy.

 • Spektakle teatralne i projekcje kinowe poza przedszkolem.

 

Przedszkole realizuje treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku.

Nasze przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się poprzez zabawę w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.

Naszym celem jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

Wobec rodziców pełnimy funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze:

 • - pomagamy w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,
 • - informujemy na bieżąco o postępach dziecka,
 • - uzgadniamy wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu.

W roku szkolnym 2018/2019 w naszym przedszkolu realizujemy:

-  Program wychowania przedszkolnego - dobre praktyki Dziecko w swoim żywiole", wyd. Nowa Era 3-latki

„Szkoła za rok – program wychowania przedszkolnego” wyd. Nowa Era, 6-latki

W swojej pracy adaptujemy elementy różnych metod pedagogicznych zgodnie z założeniami programowymi:

 • Metoda symultaniczno –  sekwencyjna wczesnej nauki cztania prof. J. Cieszyńskiej
 • Pedagogika zabawy (zabawy i gry integrujące grupę, wyzwalające aktywność)
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (ćwiczenia ruchowe pozwalające dzieciom na poznanie własnego ciała i orientację w przestrzeni)
 • Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz (system ćwiczeń wspierających rozwój psychomotoryczny dziecka)
 • Metoda ekspresji ruchowej Carla Orffa (metoda improwizacji ruchowej i samowyrażania się ruchem)
 • Metoda ruchowej ekspresji twórczej Rudolfa von Labana
 • Metoda wprowadzania w świat pisma Ireny Majchrzak
 • Gimnastyka Mózgu Paula Dennisona (kinezjologia edukacyjna)
 • Techniki relaksacyjne