Zarządzenie o zmianie stawki żywieniowej

Zarządzenie nr 10/2022

Dyrektora Gminnego Przedszkola w Szaflarach

z dnia 29.12.2022 r.

w sprawie ustalenia dziennej stawki żywieniowej oraz dziennej stawki za obiad dla personelu w Gminnym Przedszkolu w Szaflarach

Na podstawie art. 106 ust. 2 i 3 w związku z art. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089), w związku z art. 52 ust. 12 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (D. U. z 2022 r. poz. 2082, 2089 i 2666) – zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się dzienną stawkę żywieniową, obejmującą opłatę za wszystkie posiłki, na kwotę                            7 zł, słownie siedem 00/100 złotych.

§ 2

Ustala się dzienną stawkę za obiad dla personelu na kwotę 8,50 zł, słownie osiem 50/100 złotych.

§ 3

  1. O ustaleniu nowej dziennej stawki żywieniowej rodzice i pracownicy zostali poinformowani.
  2. Wysokość stawki żywieniowej została uzgodniona z organem prowadzącym.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2023 r.

Dyrektor Gminnego Przedszkola

w Szaflarach